Het Project

Hoewel de massale migratiebeweging waardoor in 2015 meer dan een miljoen vluchtelingen naar Europese landen kwamen afgenomen is, valt te verwachten dat de komende jaren veel vluchtelingen in Europa zullen blijven aankomen. Deze enorme taak vergt niet alleen bijkomende budgetten voor registratie, onderdak, voeding, medische zorgen en onderwijs, maar ook de inzet van zeer veel mensen. Een aantal van deze mensen heeft weliswaar een professionele achtergrond als psycholoog, maatschappelijk werker enz., maar de overgrote meerderheid van de mensen die met vluchtelingen werken, vooral dan binnen ngo’s en in het vrijwilligerswerk, hebben alleen een administratieve of andere professionele achtergrond en verder alleen hun goede wil om te helpen. Maar soms “is goed bedoeld het tegenovergestelde van goed”.

pstd

Dit aspect is vooral van belang wanneer men ervan uitgaat dat ongeveer de helft van de vluchtelingen die in Europa aankomen psychologische nood ervaart als gevolg van trauma. Bijna de helft van deze vluchtelingen kan lijden aan posttraumatische problemen, met inbegrip van posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Deze posttraumatische gevolgen worden echter vaak over het hoofd gezien, gewoonweg omdat de meeste eerstelijnswerkers – personen in direct contact met aankomende vluchtelingen en asielzoekers – zich er niet van bewust zijn.

Het project is bedoeld om niet-gespecialiseerde verleners van zorgen aan vluchtelingen in staat te stellen vluchtelingen met posttraumatische problemen (en PTSS) te herkennen, hun laagdrempelige psychosociale ondersteuning te geven en in een vroeg stadium laagdrempelig in te grijpen op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. In het bijzonder:

  • Het bewustzijn vergroten over het voorkomen van posttraumatische problemen bij vluchtelingen en asielzoekers en over de mogelijkheden om in een vroeg stadium laagdrempelig in te grijpen op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg.
  • De verdere professionele ontwikkeling van mensen die zich met het onderricht van vluchtelingen bezighouden (zoals leerkrachten, opleiders, mentoren, enz.) en eerstelijnswerkers, vooral vrijwilligers, ondersteunen.
  • Eenvoudige, praktische instrumenten (Bewustmakingsrichtlijnen en Actiefiches) ontwikkelen om mensen die met vluchtelingen werken op een omvattende manier te ondersteunen en te informeren; deze instrumenten zullen aanbevelingen en belangrijke acties bevatten om tegemoet te komen aan de noden van vluchtelingen en migranten, korte modules over de beoordeling van en het omgaan met posttraumatische problemen en symptomen (waaronder PTSS) en de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.
  • Internettoepassingen en mobiele applicaties ontwikkelen op basis van de hierboven vermelde instrumenten.

Het project past in de gemeenschappelijke onderliggende strategie van de partners voor zover het ontwikkelen van richtlijnen en actiefiches om mensen bewust te maken van de effecten van psychotrauma’s op vluchtelingen strookt met hun onderzoeks- of onderwijsactiviteiten en hun operationele programma’s. De transnationale samenwerking tussen de partners, waarvan de meeste afkomstig zijn uit landen die sterk betrokken zijn geweest bij de recente “vluchtelingencrisis”, zal de kwaliteit van de resultaten verrijken en zal ervoor zorgen dat zij onmiddellijk toepasbaar zijn om het leed te helpen verzachten en om vluchtelingen en asielzoekers met geestelijke gezondheidsproblemen beter in staat te stellen hun integratieproces aan te pakken.

Een synthese van de recentste bevindingen en een overzicht van bestaande modellen, beleid en initiatieven in de verschillende partnerlanden zullen de ontwikkeling van de verschillende producten beïnvloeden. Doelgroepen en belanghebbenden die de resultaten van het project beoordelen, zijn de belangrijkste actoren voor het overbrengen van de resultaten van het project naar hun activiteiten met vluchtelingen en migranten. Er wordt gezorgd voor materiaal ter verspreiding en voor een aantal multiplicatorevenementen om de resultaten van ons project te verspreiden en te promoten, zowel op nationaal niveau in de landen van het partnerschap als op Europees niveau.

THE STORY BEHIND THE LOGO

Refugees as a (migratory) bird trying to fly again – for this reason the wings are partially open pointing upwards (the first step has been taken), ready to open. One wing is wounded (red color – indicating a trauma, caused by “war’s flame that continues to burn causing αn internal pain”). The red wing is partially hidden behind the body (a trauma is not always visible, but it exists for real and must be properly treated). The blue color is the color of the sky, (the flying to a better future, a hopeful upward glance) – the unlimited sky, a direct connection without borders with refugees’ homeland, freedom of choices, “the head up” for a new life/start at the host country.