Online materiál

Najvýznamnejšími výstupmi projektu budú:

Hodnotiaca správa

Vypracovanie analýzy potrieb a popis aktuálnej situácie utečencov a migrantov v siedmich krajinách projektu; integrácia všetkých správ o krajinách do jednej komplexnej hodnotiacej správy. Správa bude slúžiť ako nástroj na zvyšovanie povedomia a položí základy pre čo najširšiu sieť spolupracovníkov a strategických partnerov.

Sprievodca

Sprievodca na zvyšovanie povedomia o posttraumatickej integrácii bude vyvinutý ako jednoduchý, komplexný a praktický nástroj, ktorý bude slúžiť pre potreby ľudí pracujúcich s utečencami s traumatickou minulosťou. Bude ich informovať o aspektoch, ktoré môžu mať vplyv na mentálny stav utečencov a dlhodobé následky psychologickej úzkosti.

Pracovné listy

Pracovné listy budú obsahovať odporúčania a kľúčové kompetencie pre spoznanie potrieb utečencov a migrantov, krátky popis modulov na spoznanie a uchopenie post-traumatických problémov (vrátane PTSD), reakcie na náročné správanie sa klientov, intervenciu a šírenie riešení a kľúčových zistení z výskumu.

e-platforma

E-platforma bude mať za úlohu propagovať všetky online nástroje projektu a podporovať interaktívne nástroje dostupné online ako napr. fóra, blogy a sociálne siete. Bude poskytovať preklad v reálnom čase a tým prekoná jazykovú bariéru medzi používateľmi z jednotlivých krajín.

Vybrané online materiály

SVybrané online materiály zo Sprievodcu a pracovné listy budú napísané v jednoduchom jazyku a budú integrované do aplikácie pre mobilné telefóny.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia pre mobilné telefóny a tablety