Projekt

Napriek tomu, že sa masívna migračná vlna, ktorá v roku 2015 priviedla viac ako milión utečencov do Európskych krajín, zmenšila, môžeme predpokladať, že veľké množstvo utečencov bude aj v nasledujúcich rokoch naďalej prichádzať do Európy. Táto úloha bude vyžadovať nielen ďalšie prostriedky na ich registráciu, ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie, ale rovnako aj množstvo potrebných pracovníkov. Zatiaľ čo niektorí z pracovníkov majú predchádzajúcu skúsenosť s prácou s utečencami, či už ako psychológovia, sociálni pracovníci a pod., väčšina ľudí pracujúcich s utečencami, špeciálne v neziskových organizáciách a v pozícii dobrovoľníkov, nemá iné ako administratívne skúsenosti alebo skúsenosti v inom odbore a majú iba ochotu pomôcť. Niekedy ale „dobre mienené je opakom dobrého“.

pstd

Tento aspekt je špeciálne dôležitý, ak zoberieme do úvahy, že približne polovica utečencov prichádzajúcich do Európy má skúsenosť so stresom, ktorý vznikol z traumy. Asi polovica z nich môže trpieť post-traumatickými problémami, vrátane post-traumatickej stresovej poruchy (PTSD). Avšak post-traumatické problémy sú často prehliadané, a to z jednoduchého dôvodu, že pracovníci prvého kontaktu – ľudia v priamom kontakte s prichádzajúcimi utečencami a žiadateľmi o azyl – si tejto okolnosti nie sú vedomí.

Projekt má za cieľ pomôcť pracovníkom pomáhajúcim utečencom, ktorí nemajú špeciálne vzdelanie, aby vedeli identifikovať a poskytnúť základnú psychosociálnu podporu a základnú intervenciu v oblasti duševného zdravia utečencom s post-traumatickými problémami (a PTSP). Konkrétne:

  • Zvýšiť povedomie o výskyte post-traumatických problémov a ich symptómov medzi utečencami a žiadateľmi o azyl i o možnostiach včasnej základnej pomoci v oblasti duševného zdravia.
  • Podporovať nepretržitý rozvoj profesionálov z radov vzdelávateľov (učiteľov, trénerov, mentorov a pod.) a pracovníkov prvej línie, špeciálne dobrovoľníkov.
  • Vytvoriť jednoduché a praktické nástroje (Sprievodca na zvýšenie povedomia a pracovné listy), ktoré komplexným spôsobom podporia a budú informovať ľudí pracujúcich s utečencami; tieto nástroje budú obsahovať odporúčania a kľúčové kroky vedúce k naplneniu potrieb utečencov a migrantov, základné moduly na posúdenie a prácu s post-traumatickými problémami a symptómami (vrátene PTSD) a kľúčové zistenia z výskumu.
  • Vytvoriť e-platformu a mobilnú aplikáciu založenú na vyššie zmienených nástrojoch.

Projekt spadá do základnej stratégie partnerov a tvorba sprievodcu a pracovných listov pre zvyšovanie povedomia o efektoch psychologickej traumy u utečencov je v súlade s ich výskumnými a vzdelávacími aktivitami v ich operačných programoch. Medzinárodná spolupráca partnerov, z ktorých väčšina pochádza z krajín zasiahnutých „utečeneckou krízou“, obohatí a skvalitní výsledky výskumu a poskytne ich ako okamžite aplikovateľné nástroje na zníženie utrpenia a na zvýšenie schopnosti utečencov a žiadateľov o azyl s duševnými problémami vyrovnať sa s nimi v rámci integračného procesu.

Syntéza zisteného “stavu problematiky”, ako aj preskúmanie existujúcich modelov, pravidiel a iniciatív vo viacerých krajinách partnerstva, ovplyvní vývoj rôznych výstupov. Cieľové skupiny a partneri, ktorí posúdia výstupy projektu najviac napomôžu preneseniu výsledkov projektu z teórie do aktívneho využívania pri práci s utečencami a migrantmi. Šírený materiál rovnako ako aj niekoľko eventov na národnej i medzinárodnej úrovni je organizovaných za účelom propagácie a šírenia výsledkov projektu v krajinách partnerstva i v celej Európe.