Υλικό
(διαθέσιμο Διαδικτυακά)

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου είναι:

Έκθεση αξιολόγησης αναγκών

Εκπόνηση ανάλυσης αναγκών και περιγραφή της πλέον πρόσφατης κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών στις επτά χώρες του προγράμματος, ενσωμάτωση όλων των εκθέσεων των χωρών σε μια ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης των αναγκών. Η έκθεση χρησιμεύσει ως ένα εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και θέτει τα θεμέλια για ένα πυκνό δίκτυο στρατηγικών εταίρων συνεργασίας.

Κατευθυντήριες γραμμές

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευαισθητοποίηση θα αναπτυχθούν ως απλά και πρακτικά εργαλεία για την υποστήριξη και την πληρέστερη ενημέρωση των ατόμων που εργάζονται με πρόσφυγες με τραυματικό υπόβαθρο σχετικά με τις πτυχές που επηρεάζουν την ψυχική τους κατάσταση και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ψυχολογικής δυσφορίας.

Φύλλα Δράσης

Τα Φύλλα Δράσης περιέχουν συστάσεις και βασικές ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και των μεταναστών, σύντομες ενότητες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των μετατραυματικών προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένης της PTSD), την αντιμετώπιση της πρόκλησης συμπεριφοράς των πελατών, από την έρευνα.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστηρίζει την διάθεση όλων των διαδικτυακών εργαλείων του έργου και υποστηρίζει επίσης διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία όπως φόρουμ, ιστολόγια και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Διευκολύνει την μετάφραση σε πραγματικό χρόνο και καταργεί το γλωσσικό εμπόδιο μεταξύ χρηστών από διαφορετικές χώρες.

Επιλεγμένα υλικά στο διαδίκτυο

Επιλεγμένα υλικά από τις Οδηγίες και τα Φύλλα Δράσης μεταφέρονται με παιδαγωγικό τρόπο σε ολοκληρωμένες εφαρμογές για smartphones.

Εφαρμογές για κινητές συσκευές

Εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα και tablets